(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Organització

Estructura organitzativa i de funcionament

 • l'AECT-Hospital de Cerdanya és una entitat del sector públic de la Generalitat que figura en el Registre del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya com a empresa catalogada d'Altra naturalesa jurídica (Document, pàgina 4)
 • Organigrama  [Última actualització 15/9/2020]  
 • Acords de creació i funcionament d'entitats del sector públic [Documentació fundacional. S'actualitzaria si es revisa o modifica el conveni de constitució de l'entitat o els seus estatuts]
  • L'Hospital de Cerdanya és una Agrupació Europea de Cooperació Territorial en què els copropietaris i cogestors de l'entitat són els sistemes públics de salut Catalunya i de la República Francesa. Les AECT es regulen per la normativa de la Unió Europea que es pot consultar AQUI
  • Estatuts. Annex 1 (pàgina 14) del document Conveni de cooperació sanitària transfronterera i de constitució de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial AECT-Hospital de la Cerdanya)
 • Catàleg de serveis [Informació actualitzada permanentment a la web. Última revisió, juny 2020]
 • Catàleg de procediments. l'AECT-Hospital de cerdanya està subjecta a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Organitzacions de les quals forma part l'AECT-Hospital de Cerdanya:

Directius 

Segons estableix  la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO), les entitats amb participació majoritària de la Generalitat han de publicar les retribucions acordades per al personal directiu, un cop l'òrgan de govern de les mateixes hagi identificat la relació nominal del seu personal directiu, d'acord amb els criteris aprovats per la CITGO el 28 d'Octubre del 2016 i que es poden consultar en el document "Revisió dels criteris en relació a les obligacions de publicitat activa en matèria d'Administració i Funció Pública establertes a la Llei 19/2014 de 29 de desembre" .

En aplicació d'aquests criteris, es publica la informació sobre retribució dels directius de l'AECT-Hospital de Cerdanya en aquest DOCUMENT [informació actualitzada 05.06.17]. Aquesta informació ve complementada per l'acord del Consell Executiu de l'AECT-Hospital de Cerdanya que en la seva reunió de l'11.05.16 va aprovar l'Estructura organitzativa i règim de retribució de la direcció del centre. 

Persones responsables: perfil i descripció de funcions [informació actualitzada 31.12.15] 

Empleats públics

 • Plantilla i relació de contractes temporals.  Aprovada amb la Llei 4/2017 de 28 de març de Pressupost de la Generalitat de Catalunya 2017, Annex Personal, pàgina 220
 • Relació de llocs de treball [en curs]  
 • Incompatibilitats. Les Resolucions d'autorització de compatibilitat dictades en relació amb els professionals de l'AECT-Hospital de Cerdanya es poden consultar AQUI [informació actualitzada a 30.11.19]
 • Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració [informació actualitzada a 07.07.20 i d'acord amb la vigència dels contractes d'adjudicació]
  • ​Manteniment  -  Veolia -  4 persones
  • Neteja  -  Pôle Sanitaire Cerdan  -  15 persones
  • Cuina  -  Pôle Sanitaire Cerdan  -  2 persones​​
 • Retribucions, indemnitzacions i dietes. Les retribucions dels empleats son les establertes al conveni col·lectiu SISCAT II: Taules salarials 

Convocatòries: accès i resolució

 • Convocatòries de personal laboral. Processos selectius [informació actualitzada constantment a la corresponent pàgina del lloc web
 • Convocatòries de col·lectius específics - No aplica

Formació per a promoció. El pla de formació de l'Hospital de Cerdanya el convecciona cada any la Comissió de Formació, constituïda per representants dels treballadors i de l'empresa i l'aprova el Consell d'administració. ​

Nombre d'alliberats sindicals. El comitè d'empresa de l'Hospital de Cerdanya compta amb 9 membres. Actualment, 5 representants del CATAC-CTS-IAC, 3 de SATSE i 1 de CCOO-Sanitat. Els membres del comitè d'empresa compten amb 20 hores mensuals de crèdit sindical. [Informació actualitzada el 16 d'Octubre del 2019. Vàlida per quatre anys o fins a nova convocatòria d'eleccions sindicals]

Cost dels alliberats sindicals. El cost/any pel concepte de les hores sindicals de què disposen el conjunt dels membres del comitè d'empresa és de 61.047 € [informació actualitzada 28.09.20]

Conveni de referènciaEl conveni de referència per a l'Hospital de Cerdanya és el II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (SISCAT). Es pot consultar AQUI [Vigent del 1/1/2017 fins al 31/12/2020]